HTKK 3.1.2 – Tải HTKK3.1.2 – HTKK 3.1.2 Download Cập nhật ngày 20-04-2012


Download HTKK 3.1.2


Nhằm hoàn thiện phiên bản hỗ trợ kê khai thuế, Nếu các bạn nào gặp lỗi trong phiên bản HTKK 3.1.2 ngày 16/03/2012thì hãy download phiên bản mới cập nhật ngày 20/04/2012 nhé.+Tờ khai 02/TNDN: Cập nhật Ghi chú hướng dẫn tiểu mục hạch toán 1053 đối với tờ khai 02/TNDN theo khoản 2 Điều 5 Thông tư số 144/2011/TT-BTC ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn mục lục Ngân sách Nhà nước + Tờ khai 03/TNDN: Cập nhật cho phép nhập âm chỉ tiêu [22] – Trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh trên phụ lục 03-1C/TNDN kèm theo tờ khai 03/TNDN Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải thông tin liên quan đến các phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế tại địa chỉ sau:Chúc các bạn thành công!phần mềm hỗ trợ kê khai thuế – htkk             –                Diễn đàn Hỗ trợ kê khai – HTKK